ประกาศความเป็นส่วนตัว

คำประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัวตามที่ปรากฎข้างล่างนี้ ได้จัดทำขึ้นเพื่อชี้แจงรายละเอียดและวิธีการจัดการและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัท เอ็มเคเรสโตรองต์กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทย่อย (“บริษัทฯ” “ของเรา” หรือ “เรา”) ได้รับจากท่าน รวมทั้งชี้แจงถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ เปิดเผย ประมวลผล และการเก็บรักษาขัอมูลส่วนบุคคลดังกล่าว ตลอดจนชี้แจงถึงแสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

ทั้งนี้ เนื่องจากบริษัทฯ ประกอบธุรกิจในประเทศไทย การประมวลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจึงอยู่ภายใต้บังคับและต้องปฏิบัติให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัตคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

ประกาศความเป็นส่วนตัวเหล่านี้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ระบุไว้ด้านบนของเอกสาร โดยอาจมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง บริษัทฯ จะทำการลงประกาศฉบับแก้ไขเปลี่ยนแปลงที่นี่และระบุวันที่ที่มีการปรับปรุงข้อมูลล่าสุด (วันที่มีผลบังคับใช้) ที่ด้านบนของเอกสาร ดังนั้นท่านควรตรวจสอบประกาศความเป็นส่วนตัวเหล่านี้เป็นระยะเพื่อรับทราบการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น

  1. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับผู้สมัครงาน
  2. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับลูกค้า
  3. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับพนักงานและนักศึกษาฝึกงาน
  4. ประกาศความเป็นส่วนตัวสำหรับคู่ค้าและพันธมิตรทางธุรกิจ

แบบฟอร์มการขอใช้สิทธิ์ของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล

    สำรองที่นั่ง


    แหลมเจริญซีฟู้ด : โทร. 02-690-2555 เดลิเวอรี่ กด 1 , ลูกค้าสัมพันธ์ กด 2